image
hl1

Oferta szkoleniowa Centrum Terapeutycznego OD GŁOWY DO MOWY 

 

 • Prowadzący: dr Justyna Leszka

  Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

 • Założenia Metody Krakowskiej

 • Pojęcie rozwoju normatywnego i nienormatywnego; zagrożenie zaburzeniami w rozwoju; wczesna diagnoza zaburzeń w rozwoju jako warunek skutecznej terapii

 • Stymulacja i terapia rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwoju

 • Techniki składające się na Metodę Krakowską

 • Wykorzystanie technik Metody Krakowskiej w pracy z dziećmi – warsztat; praca na pomocach stworzonych na potrzeby MK

 • Informacje pod nr tel. 606 664 447

 • Prowadzący: dr Justyna Leszka

 • Czas trwania:  6 godzin dydaktycznych

 • Klasyczne metody diagnozowania autyzmu. Diagnoza autyzmu wg ICD – 10 i DSM – V (nawiązanie i różnice w stosunku do DSM IV)

 •  Pojęcie zagrożenia autyzmem, jako jednostka wymagająca wczesnej interwencji terapeutycznej

 • Normy rozwojowe dla dzieci od 4 do 36 mca życia; zaburzenia pozwalające na zdiagnozowanie zagrożenia autyzmem

 • Cywilizacyjne uwarunkowania występowania zaburzeń w rozwoju

 • Model funkcjonowania Zespołu diagnostycznego dla dzieci z autyzmem

 • Założenia terapii neurobiologicznej

 •  Zastosowanie terapii neurobiologicznej w pracy z dziećmi zagrożonymi autyzmem i z autyzmem – warsztat

 • Informacje pod nr tel. 606 664 447

 • Prowadzący: mgr Marcelina Żółtowska
 • Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

Warsztat szczególnie polecany osobom, które rozpoczynają pracę z dziećmi z autyzmem. Na szkoleniu zostaną omówione praktyczne wskazówki, w jaki sposób zaplanować pierwsze kroki w terapii dziecka z autyzmem. Od czego zacząć, jak wyznaczyć pierwsze cele terapeutyczne, jakie przygotować pomoce, w jaki sposób dobierać odpowiednie ćwiczenia do aktualnego poziomu poznawczego dziecka, a także jak je modyfikować w miarę postępów w terapii.

 • Stymulacja i terapia rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwoju – podstawy neurobiologiczne.
 • Kompleksowe zaplanowanie terapii – podejście rozwojowe: ćwiczenia z zakresu rozumienia, naśladownictwa, ćwiczenia wzrokowe, słuchowe, stymulacja lewej półkuli mózgu, pamięci, myślenia, rozwoju zabawy, ćwiczenia przygotowujące do kształtowania systemu językowego, wczesna nauka czytania metodą sylabową prof. J. Cieszyńskiej-wprowadzenie
 • Informacje pod nr tel. 734 153 266

 • Prowadzący: mgr Bogna Mikołajczak
 • Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych
 • Budowa kończyny górnej.

 • Rozwój motoryki małej dziecka (0-5)

 • Rozwój motoryki małej, a mowa

 • Sposoby trzymania kredki i rodzaje chwytów

 • Wybór dominującej ręki

 • Zajęcia w grupie przedszkolnej

 • Przykłady ćwiczeń

 • Masaż kończyny górnej

 • Pokaz filmów i zdjęć

 • Prezentacja pomocy terapeutycznych i warsztat praktyczny

 • Informacje pod nr tel. 609 931 931

 • Prowadzący: dr Justyna Leszka

 • Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

 • Pojęcie zaburzeń rozwojowych i zaburzeń w rozwoju

 • Uwarunkowania rozwoju językowego

 • Czynniki zakłócające rozwój językowy

 • Diagnoza zaburzeń rozwoju językowego

 • Zaburzenia w funkcjonowaniu językowym  istotne w procesie diagnozy: alalii, afazji dziecięcej i afazji u dzieci, autyzmu, Zespołu Aspergera, dysartrii, opóźnionego rozwoju mowy, obniżonej sprawności intelektualnej

 • Postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach rozwoju językowego

 • Programowanie rozwoju języka: etapy, postępowanie metodyczne, techniki stosowane w pracy terapeutycznej

 • Praktyczne wykorzystanie pomocy dydaktycznych w procesie programowania języka

 • Informacje pod nr tel. 606 664 447

 • Prowadzący: dr Justyna Leszka

  Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

 • Definicje dysleksji w ujęciu klasycznym i w ujęciu neurobiologicznym

 • Funkcje lewej i prawej półkuli mózgu oraz ich znaczenie dla procesów nauki czytania i pisania

 • Kształtowanie się lateralizacji a ryzyko dysleksji

 • Pojęcie i objawy ryzyka dysleksji

 • Diagnozowanie dzieci z ryzyka dysleksji w wieku 3 – 6 lat. Praktyczne wykorzystanie testu SWM: zapoznanie z narzędziem, sposób przeprowadzania badania, analiza wyników

 • Metody pracy z dzieckiem z ryzyka dysleksji

 •  Informacje pod nr tel. 606 664 447

*szkolenie wyłącznie dla logopedów

 • Prowadzący: dr Justyna Leszka

 • Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

 • Charakterystyka normatywnego rozwoju dziecka w zakresie języka, motoryki , zabawy, funkcjonowania społecznego

 • Model diagnostyki logopedycznej: etapy postępowania i najczęściej popełniane błędy

 • Diagnoza różnicowa zaburzeń mowy w: alalii, afazji dziecięcej, wadach słuchu, autyzmie dziecięcym, Zespole Aspergera

 • Warsztat – konstruowanie wywiadu z rodzicami, wartościowego pod względem diagnostycznym

 • Zalecenia do terapii, jako kontynuacja diagnozy. Warsztat – konstruowanie zaleceń terapeutycznych

 • Informacje pod nr tel. 606 664 447

 • Prowadzący: mgr Bogna Mikołajczak

 • Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

 • Co to jest Integracja Sensoryczna (SI)?

 • Okres płodowy dziecka i rozwój SI.

 • Rozwój SI w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 • Co oznacza dysfunkcja SI i jakie są jej objawy?

 • Przyczyny powstawania zaburzeń.

 • Jak wspomóc rozwój SI – praktyczne rady dla opiekunów.

 • Pokaz filmów i zdjęć ćwiczeń wspomagających rozwój SI

 • Informacje pod nr tel. 609 931 931

 • Prowadzący: mgr Bogna Mikołajczak

 • Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

 • Rozwój motoryczny dziecka w wieku przedszkolnym

 • Rozwój motoryczny dziecka w wieku szkolnym

 • Wpływ muzyki na funkcjonowanie dziecka

 • Wpływ tańca na funkcjonowanie dziecka

 • Część praktyczna – tańce, zabawy, praca twórcza.

 • Informacje pod nr tel. 609 931 931

 • Prowadzący: Bogna Mikołajczak

 • Czas trwania:  4 godziny zegarowe

  W odpowiedzi na prośby uczestników szkoleń pojawił się nowy warsztat w naszej w ofercie : „Gry i zabawy ruchowe wpierające rozwój Integracji Sensorycznej – warsztat praktyczny”. Szkolenie obejmuje 4h zegarowe i opiera się wyłącznie na pokazie ćwiczeń, zabaw ruchowych, tańców oraz wykorzystania sprzętu z zakresu integracji sensorycznej.

 • Program:
 • 1. Co to jest Integracja Sensoryczna?
 • 2. Czym jest układ proprioceptywny, przedsionkowy i dotykowy?
 • 3. Zabawy sensoryczne.
 • 4. Terapia Ręki.
 • 5. Zabawy ruchowe i tańce.
 • 6. Pokaz sprzętu i jego zastosowania.
 • 7. Pokaz filmów i zdjęć.
 • Informacje pod nr tel. 609 931 931 

 • Prowadzący: dr Wanda Baranowska

 • Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

  Moduł 1. Warsztat umiejętności rozpoznawania i definiowania potrzeb i ograniczeń edukacyjnych uczniów z AD/HD, ZA oraz ODD w różnych okresach rozwojowych

  Moduł 2. Warsztat metod i technik pracy wychowawczej i edukacyjnej z uczniem z AD/HD, ZA i ODD

  Moduł 3. Warsztat indywidualnej i zespołowej pracy interwencyjnej i terapeutycznej

 • Informacje pod nr tel.

*strategia „do celu” skupia się na zadośćuczynieniu powstałym szkodom/krzywdom, pomija poszukiwanie winnych

 • Prowadzący: dr Wanda Baranowska
 • Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

Moduł 1. Psychopedagogiczne podstawy konfliktu personalnego wśród osób w różnych okresach rozwojowych

Moduł 2. Warsztat zarządzania strategią „Do celu” w konflikcie rówieśniczym (i pracowniczym)

 • Informacje pod nr tel.

 • Prowadzący: dr Wanda Baranowska
 • Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

Moduł 1. Rozwój umiejętności społecznych i komunikacyjnych dziecka z ZA

Moduł 2. Warsztat umiejętności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej z dzieckiem z ZA

 • Informacje pod nr tel.

 • Prowadzący: dr Wanda Baranowska
 • Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

Moduł 1. Komunikacja w negocjacjach – zasady prowadzenia negocjacji, taktyki negocjacyjne, radzenie sobie z emocjami podczas prowadzenia negocjacji.

Moduł 2. Konflikt i style rozwiązywania konfliktów – diagnoza obszarów sytuacji konfliktowej, warsztat mediatora.

 • Informacje pod nr tel.

 • Prowadzący: dr Wanda Baranowska
 • Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

Moduł 1. Repetytorium wiedzy o zachowaniach agresywnych dzieci i adolescentów

Moduł 2. Strategie wspierania zmiany zachowania dziecka/ ucznia oraz autotrening zarządzania własnymi emocjami

 • Informacje pod nr tel.

Aktualności