image
hl1

Neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, Certyfikowany Terapeuta Metody Krakowskiej Poznań

Marcelina Żółtowska

 

Neurologopeda kliniczny, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej, Certyfikowany Terapeuta Metody Krakowskiej, pedagog specjalny, terapeuta dzieci z zaburzeniami rozwoju. Pracuje z najmłodszą grupą pacjentów; dokonuje diagnozy neurologopedycznej noworodka i niemowlęcia, pomaga mamom w trudnych początkach karmienia. Zajmuje się również terapią dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, afazją, niepełnosprawnością intelektualną, wadami genetycznymi, niepełnosprawnościami sprzężonymi. Założycielka Centrum Terapeutycznego „Od Głowy do Mowy”, gdzie prowadzi diagnozę i terapię dzieci dotyczącą różnorodnych zaburzeń mowy i komunikacji, a także organizuje konsultacje dla rodziców. Specjalizuje się w stymulacji nabywania umiejętności komunikacji językowej u dzieci z zaburzeniami rozwoju, a także terapią zaburzeń w obszarze kompleksu ustno-twarzowego u niemowląt. Swoją pracę terapeutyczną opiera na założeniach metody neurobiologicznej Szkoły Krakowskiej. Prowadzi wykłady i ćwiczenia dla studentów, jest również autorem szkoleń i warsztatów dla terapeutów i nauczycieli.

 

Wykształcenie:

Studia podyplomowe, kierunek: neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Studia magisterskie, kierunek: pedagogika specjalna, specjalność: logopedia – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Studia magisterskie, kierunek: pedagogika – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Studia licencjackie, kierunek: pedagogika specjalna, specjalność: logopedia z kinezjologią edukacyjną – Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

Studia licencjackie, kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Studia podyplomowe: Zarządzanie oświatą – Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

Praktyki zawodowe:

-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie na Oddziale Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii

-Instytut Matki i Dziecka w Warszawie w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Warszawie

-Szpital Klinicznym im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

-Oddział Wielkopolskiego Polskiego Związku Głuchych w Poznaniu

-szkoły i przedszkola integracyjne

Ukończone kursy i szkolenia:

-Integracja odruchów ustno-twarzowych oraz Terapia NeuroTaktylna– Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej

-Ankyloglossia u noworodków i niemowląt

-Nie­mow­lak u lo­go­pe­dy II Mio­bo­bo – skró­co­ne wę­dzi­deł­ko pod­ję­zy­ko­we u nie­mow­ląt – podejście prak­tycz­ne

-Międzynarodowa Konferencja Laktacyjna PROLACTA

-Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna noworodków i niemowląt

-Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym

-Niemowlak u logopedy

-Niemowlak i logopedyczne flagi ostrzegawcze

-Gryzaki w profilaktyce i terapii logopedycznej

-Trudności w połykaniu-praktyczne techniki wspomagające układ pokarmowy

-Objawy Góry Fuji u noworodków i niemowląt

-Wprowadzenie do mioterapii w logopedii

-Anatomia palpacyjna kompleksu ustno-twarzowego w ujęciu logopedycznym

-Ankyloglosja-krótkie wędzidełko języka

-Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie, Poznań

-Karmienie terapeutyczne Human Touch

-Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Fundacja Synapsis Warszawa

-Diagnostyka i terapia zaburzeń mikroflory jelitowej u dzieci ze spektrum autyzmu. Dietetyczne i biomedyczne wspomaganie rozwoju mowy

-Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej, Bydgoszcz

-Mózgowe uszkodzenia widzenia i trudności wzrokowe uwarunkowane nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego w fizjoterapii i rehabilitacji wzroku, Poznań

-III Międzynarodowa Neurobiologiczna Konferencja Naukowa „Glottodydaktyka i logopedia z perspektywy neurobiologicznej” Kraków

-Warsztaty „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)” Warszawa

-Szkolenie „Praca logopedyczna z dzieckiem zagrożonym nieprawidłowym rozwojem mowy i trudnościami w karmieniu. Wczesna interwencja logopedyczna” Poznań

-Szkolenie „Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy, wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0-2 r.ż.” Poznań

-Szkolenie „Diagnoza logopedyczna dzieci z różnymi zaburzeniami mowy”, Kalisz

-Warsztaty „Test SON-R 2,5-7 badanie i interpretacja wyników” Warszawa

-Certyfikat „Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP” Wrocław

-Warsztaty „Metoda Krakowska w logopedii” Bydgoszcz

-Szkolenie „Wczesna diagnoza i terapia dzieci  z zaburzeniami rozwoju językowego. Programowanie rozwoju języka” Poznań

-Warsztat „Elementy rehabilitacji logopedycznej dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym” Bydgoszcz

-Szkolenie „Komunikacja włączająca z dzieckiem z Zespołem Aspergera – warsztat umiejętności” Kalisz

-Warsztat „Dyzartria: podstawy teorii, diagnozy i praktyki logopedycznej” Bydgoszcz

-Certyfikat „Diagnoza i Terapia Ręki-szkolenie I i II stopnia” Poznań

-Warsztat „Kompleksowa diagnoza a IPET-strategie wsparcia w bezpośredniej pracy z dzieckiem i rodziną” Bydgoszcz

-VI Seminarium Naukowe w ramach Logopedycznego Tygodnia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

-Warsztat „Podstawy ortodoncji dla logopedów. Diagnoza i usprawnianie wymowy z wadą zgryzu i z wadą wymowy” Bydgoszcz,

-Warsztat „Terapia komunikacji werbalnej dzieci z autyzmem” Bydgoszcz

-Warsztat „Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy, część I” Katowice

-Warsztat „Skuteczne metody logopedyczne, część II” Katowice

-Warsztaty „Integracja sensoryczna w terapii logopedycznej” Bydgoszcz

-Warsztaty „Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów” Poznań

-Szkolenie „Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy” Poznań

-Warsztaty „Ćwiczenia ogólnorozwojowe wspierające naukę czytania u dzieci z zaburzeniami rozwoju”

-IV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna „Metody wspomagające terapię logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym” Warszawa

-Konferencja „III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe z okazji Europejskiego Dnia Logopedy- Wybrane problemy logopedii” Bydgoszcz

-Konferencja „V Konferencja logopedyczna z okazji Europejskiego Dnia Logopedy- Interdyscyplinarność w logopedii” Bydgoszcz

-Konferencja „IV Konferencja z okazji Europejskiego Dnia Logopedy-Zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci z wadami słuchu i opóźnionym rozwojem mowy” Bydgoszcz

-Warsztaty „Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna” Poznań

-Szkolenie „Diagnoza i terapia dzieci zagrożonych dysleksją” Poznań

-Warsztaty „Stymulacja mechanizmów poznawczych warunkujących rozwój mowy” Bydgoszcz

– Kurs „Współpraca z rodzicami. Praca z rodzicem trudnym” Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra w Poznaniu

-I Międzynarodowa Neurobiologiczna Konferencja Naukowa „Neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych” Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

-Konferencja „Stymulacja rozwoju dziecka według Metody Krakowskiej” Bydgoszcz

-Szkolenie „Metoda sylabowa nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej” Poznań

-Warsztaty „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania” Warszawa

-Szkolenie „Zespół Aspergera (cechy autystyczne) – diagnoza, terapia, modyfikacja zachowań” Poznań

-Szkolenie: „Opóźniony rozwój mowy – diagnoza i wspomaganie rozwoju” Poznań

-Szkolenie „Terapia zaburzeń trudnych w autyzmie i Zespole Aspergera” Poznań

-III Ogólnopolskie Forum Autyzmu – Autyzm nie musi być wyrokiem – współczesne metody diagnozy, terapii i leczenia” Poznań

-Warsztaty „Introduction. Wprowadzenie do metody growth through Play System” Poznań

-Konferencja „Integracja dla edukacji. Łagodne przejście z przedszkola do szkoły. Rola nauczyciela w kształtowaniu wszechstronnego rozwoju dziecka” Poznań

-Warsztaty „Terapia neurobiologiczna” Warszawa

-Sympozjum „Rozwój małego dziecka-jak i gdzie szukać pomocy” Poznań

-VIII Ogólnopolska konferencja logopedyczna „Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami autystycznymi” Warszawa

-Szkolenie „Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI)-diagnoza i terapia” Warszawa

-Warsztaty „Zastosowanie dzienniczków wydarzeń w pracy z dziećmi z autyzmem” Poznań

-Szkolenie „Metoda neurobiologiczna w terapii dzieci z autyzmem”

-Konferencja „Dziecko-wspólny projekt. Placówka-Rodzice-Poradnia. Integracja na rzecz najmłodszych” Bydgoszcz

-Warsztaty „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych-usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu” Poznań

-Szkolenie „Symultaniczno-Sekwencyjna nauka Czytania (S-SNCz)” Bydgoszcz

-Międzynarodowe Otwarte Dni Nauki KPSW Bydgoszcz

-Warsztat „Ćwiczenia logopedyczne” Bydgoszcz

-Wykład „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka potrzebą czasu” Bydgoszcz

-Warsztat „Diagnoza różnicowa dzieci z ORM” Bydgoszcz

-Warsztaty rehabilitacyjno-konsultacyjno-diagnostyczne Metod Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (I i II stopień) Bydgoszcz

-Warsztat: „Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera” Poznań

-Konferencja „Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Psyche-Ciało-Nieświadomość” Bydgoszcz

-Warsztat „Podstawy emisji głosu dla logopedów” Bydgoszcz