image
hl1

Lo­go­pe­da i neurologopeda Poznań – te­ra­pia i dia­gno­za

W Cen­trum „Od Gło­wy do Mo­wy” w Po­zna­niu pro­wa­dzi­my spe­cja­li­stycz­ną dia­gno­zę i te­ra­pię lo­go­pe­dycz­ną, neurologopedyczną.

Gabinet neurologopedyczny został stworzony z myślą o kompleksowym wsparciu dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się.


Diagnoza i terapia logopedyczna, neurologopedyczna

Logopeda dziecięcy i neurologopeda kliniczny w Centrum Terapeutycznym „Od Głowy Do Mowy” Poznań prowadzi kompleksową diagnozę i terapię logopedyczną. Wykorzystuje sprawdzone narzędzia diagnostyczne oraz autorskie pomoce. Terapia neurologopedyczna w naszym Centrum obejmuje pracę nad wadami wymowy, zaburzeniami mowy i komunikacji, działania profilaktyczne, wczesną interwencję logopedyczną, terapię językową, poznawczą i społeczną dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także przygotowujemy dzieci w wieku przedszkolnym do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 

Zachęcam do regularnych kontroli logopedycznych, przede wszystkim, gdy rozwój mowy dziecka Państwa niepokoi. Po konsultacjach będziecie mieć Państwo pewność, że mowa Waszego dziecka rozwija się prawidłowo, a w razie zdiagnozowanych nieprawidłowości będziemy mieli  szansę zareagować szybko i skutecznie.

Metoda Krakowska

Neurologopeda w Centrum „Od Głowy Do Mowy” pracuje zgodnie z założeniami jakie wyznacza Metoda Krakowska. Zajmujemy się programowaniem języka, stymulacją wszystkich funkcji poznawczych poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia słuchowe, wzrokowe, lewej półkuli mózgu: szeregi, sekwencje, relacje, ćwiczenia pamięci symultanicznej i sekwencyjnej, kategoryzacji, myślenia przyczynowo-skutkowego, stymulujemy również rozwój zabawy dzieci z autyzmem. Wszystko to połączone jest z ćwiczeniami ogólnorozwojowymi, dużej i małej motoryki, w tym grafomotoryki.

Metoda Krakowska wyznacza nasze główne stanowisko terapeutyczne. Zawsze diagnozujemy aktualny poziom umiejętności dziecka, a następnie przygotowujemy indywidualne plany terapii realizowane przez logopedę i neurologopedę.

Metoda Krakowska dedykowana jest również dla dzieci z autyzmem. Zakłada współdziałanie logopedy i Rodzica, bowiem tylko tak, można osiągnąć wspólny cel jakim jest lepszy rozwój dziecka.

Budowanie systemu językowego

 

Programowanie języka to działania zmierzające do zbudowania w umyśle dziecka językowego obrazu świata, w szczególności u dzieci z autyzmem, a także alalią, afazją, czy opóźnionym rozwojem mowy. Technika ta jest częścią składową całego programu terapii Metodą Krakowską.

Budowanie systemu językowego dedykowane jest w szczególności dzieciom z autyzmem, ponieważ to one mają największe trudności z naturalnym przyswajaniem języka. Naszym celem jest nauczyć dziecko komunikować się językowo, tak by samodzielnie mogło poznawać otaczający je świat.

Komunikacja „dzieje się” między osobami, a nie jest jedynie dostarczaniem przez logopedę informacji o świecie i języku. prof. J. Cieszyńska-twórczyni Metody Krakowskiej

Programowanie języka to starannie zaplanowane działania w terapii neurologopedycznej zmierzające, krok po kroku, do ukształtowania języka dziecka z autyzmem, logopeda uczy języka i tym samym uczy rozumienia świata.

Metoda sylabowa wczesna nauka czytania prof. J. Cieszyńska

Metoda sylabowa to skuteczna metoda nauki czytania dla dzieci, które rozpoczynają swoją przygodę z czytaniem, a także dla dzieci, które mają problemy z czytaniem, dysleksję lub zagrożonych dysleksją. Doskonale sprawdza się dla dzieci z afazją, alalią, autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy, a także dla dzieci z niepełnosprawnościami. Terapia logopedyczna, neurologopedyczna ma na celu naukę odczytywania sylab, nigdy pojedynczych liter. 

Etapy nauki czytania:

Etap I – od samogłosek prymarnych do sylaby otwartej

Etap II – od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów

Etap III – czytanie sylab zamkniętych

Etap IV – czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych

Etap V – samodzielne czytanie tekstów

W Centrum terapeutycznym „Od Głowy Do Mowy” Poznań wykorzystujemy autorskie pomoce dydaktyczne oraz sprawdzone publikacje m.in. serię książeczek „Kocham czytać” oraz „Moje sylabki”, które wspomagają terapię logopedyczną dzieci. 

Rodzicu sprawdź, czy mowa Twojego dziecka rozwija się prawidłowo:

 • około 2-4 miesiąca – głużenie, dziecko wydaje różnego rodzaju dźwięki, zwłaszcza gardłowe np. guu, agu, aku, ghy, kli itp.
 • około 4-6 miesiąca – gaworzenie, czyli pierwsze zabawy głosem, dziecko zaczyna prowadzić „rozmowę” z dorosłym, posługuje się prostymi sylabami
 • około 6-7 miesiąca – gaworzenie samonaśladowcze-dziecko wielokrotnie powtarza takie same sylaby np. bababa, mamama, dadadada
 • około 9-10 miesiąca – dziecko coraz sprawniej próbuje naśladować mowę dorosłego, są to wypowiedzi składające się głównie z wielokrotnie powtórzonych różnych sylab
 • około 11-12 miesiąca – pojawiają się pierwsze słowa
 • około 18-23 miesiąca – początek wypowiedzi dwuwyrazowych, dziecko używa głównie rzeczowników, czyli nazw
 • 2 rok życia – przeważają zdania pojedyncze, pojawiają się liczebniki np. jeden, dwa, trzy… i rozróżnienie ja-ty, dziecko zaczyna używać coraz więcej pytań i przeczeń np. coś nie jest ładne, czegoś nie chce
 • 3 rok życia – pojawiają się pełne zdania, dziecko poprawnie wymawia samogłoski a, o, u, e, i , y, a także spółgłoski p, b, t, d, f, w, h, n, m, n, ń, j, ł, a także s, z, c, dz
 • 4 rok życia – poprawna wymowa głosek k, g, ś, ź, ć, dź. Natomiast spółgłoski sz, rz, cz, dż mogą być zastępowane s, z, c, dz
 • 5 rok życia – poprawna wymowa sz, rz, cz, dż, a także głoski r
 • 6 rok życia – poprawna artykulacja i opanowana technika mówienia

Jeżeli coś niepokoi Cię w rozwoju mowy Twojego dziecka, zgłoś się do nas!

Kontakt pod tel. 510 28 28 38 lub email: kontakt­@od­glo­wy­do­mo­wy.pl 

„Od GŁOWY do MOWY” LOGOPEDA, NEUROLOGOPEDA  Poznań ul. Błażeja 88D