image
hl1

Nasza oferta

Codziennie wychodzimy naprzeciw wyzwaniom rozwojowym dzieci. Podchodzimy do każdego dziecka indywidualnie, a tworzone przez nas programy terapii ujmują dziecko całościowo, widząc obraz jego trudności i możliwości jako całość, ponieważ wierzymy, że w każdym dziecku drzemie ogromny potencjał. Oferta Centrum „Od Głowy do Mowy” skierowana jest również do Rodziców, sprawdźcie sami: 

 

 • diagnoza i terapia logopedyczna dzieci,

 • terapia językowa, poznawcza i społeczna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

 • programowanie języka,

 • ocena rozwoju mowy,

 • terapia wad wymowy (np. seplenienie, rotacyzm, wymowa bezdźwięczna, kappacyzm, gammacyzm, lambdacyzm),

 • terapia zaburzeń mowy (np. alalia, afazja, opóźniony rozwój mowy),

 • nauka czytania metodą sylabową prof. J. Cieszyńskiej,

 • profilaktyka logopedyczna małych dzieci

 • zajęcia prowadzone zgodnie z założeniami Metody Krakowskiej

 • Kinesiotaping w logopedii (plastrowanie)

 • Integracja odruchów ustno-twarzowych wg Swietłany Masgutowej

 • Regulatory Funkcji MFS

 

Test SON-R dla dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat – ważne badanie, które możesz wykonać w Centrum „Od Głowy do Mowy”

 • test ten przeznaczony jest do mierzenia poziomu funkcji intelektualnych, stanowiących podłoże do nauki mowy i czytania,
 • dzięki niemu łatwo określić obszar problemu dziecka w nabywaniu systemu językowego i ustalić program terapii,
 • skierowany do dzieci od 2,5 do 7 roku życia, u których rozwój mowy nie przebiega prawidłowo lub mających kłopoty w nauce czytania,
 • czas badania wynosi średnio 40-90 minut w zależności od wieku dziecka. Rodzic każdorazowo otrzymuje wyniki badania wraz z omówieniem.

Więcej informacji: TEST SON-R

 • diagnoza ryzyka dysleksji Testem SWM dla dzieci między 3 – 7 rokiem życia (więcej informacji TEST SWM)

 • terapia dysleksji,

 • terapia pedagogiczna, w tym ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej, wzrokowej, grafomotoryki, pamięci, nauka czytania i pisania, ćwiczenia wszystkich funkcji poznawczych,

 • badanie dojrzałości szkolnej,

 • terapia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 • diagnoza psychologiczna

  Diagnoza polega na ocenie stopnia rozwoju dziecka w wymiarze poznawczym, emocjonalnym i społecznym przy użyciu obserwacji, wywiadu z rodzicem, podczas spotkań diagnostycznych dziecko wykonuje testy psychologicznych (np. Skala Rozwoju Dziecka, Cattell CFT-1).

 • terapia indywidualna dziecka

  Praca z dzieckiem z wykorzystaniem metod psychoterapeutycznych nad trudnościami typu lęki, wycofanie społeczne, autyzm, zespół Aspergera, nadpobudliwość, zachowania agresywne (w sytuacji, kiedy praca treningowa w grupie nie jest wystarczająca).

 • TUS – Trening Umiejętności Społecznych

  Tre­ning umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych to co­ty­go­dnio­we spo­tka­nia w ma­łych gru­pach (zwy­kle do 10 dzie­ci) ma­ją­ce na ce­lu roz­wój funk­cjo­no­wa­nia emo­cjo­nal­no­-spo­łecz­ne­go: ra­dze­nie so­bie z przy­kry­mi emo­cja­mi, roz­wój umie­jęt­no­ści ko­mu­ni­ka­cyj­nych (szcze­re wy­ra­ża­nie sie­bie, em­pa­tycz­ne ro­zu­mie­nie in­nych), roz­wią­zy­wa­nie kon­flik­tów gru­po­wych, in­te­gra­cje gru­po­wą, wzmoc­nie­nie wia­ry we wła­sne moż­li­wo­ści.

  Warsz­ta­ty skła­da­ją się z dwóch czę­ści:

  1) psy­cho­edu­ka­cyj­na – skon­cen­tro­wa­na na roz­wo­ju kon­kret­nych umie­jęt­no­ści z za­kre­su ży­cia emo­cjo­nal­no­-spo­łecz­ne­go,

  2) swo­bod­na za­ba­wa dzie­ci mo­ni­to­ro­wa­na przez psy­cho­lo­ga, ze zwró­ce­niem uwa­gi na waż­ne z roz­wo­jo­we­go punk­tu wi­dze­nia ele­men­ty za­ba­wy.

  Szczegóły tutaj

 • Konsultacje psychologiczne dla rodzica 

  poszerzenie świadomości w roli rodzica i wzbogacenie repertuaru umiejętności wychowawczych, udział rodzica w konsultacjach zwiększa efektywność oddziaływań psychologicznych prowadzonych wobec dziecka.

 • Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla rodziców, ewentualnie nauczycieli:

  -wychowanie w oparciu o nagrody i kary czy inne metody wychowawcze (np. NVC, pedagogika Waldorfska, Montessori, tzw. „bezstresowe wychowanie”)

  -jak rozmawiać z dzieckiem z wyrażeniem siebie i poszanowaniem jego uczuć i potrzeb

  -jak pomóc dziecku w radzeniu sobie z trudnymi emocjami (złość, smutek, lęk)

  -rozumienie potrzeb dziecka na różnych etapach rozwojowych

  -jak stawiać dziecku granice z poszanowaniem dla jego indywidualności,

  -jak radzić sobie z buntem dziecka

  -jak rozwiązywać konflikty z dziećmi

  -co to znaczy spędzać czas wolny z dzieckiem, co to znaczy bawić się z nim

  -prawidłowy styl wychowawczy czyli pomiędzy nadopiekuńczością i kontrolą a brakiem zainteresowania

  -jak budować motywację dziecka do nauki.

 • konsultacje dietetyczne,

 • komponowanie planów żywieniowych na każdy tydzień,

 • żywienie kobiet w ciąży, a także w czasie laktacji,

 • żywienie osób starszych,

 • żywienie dzieci, w tym diety eliminacyjne i dieta w autyzmie,

 • żywienie w jednostkach chorobowych, m.in. cukrzycy, nadciśnieniu tętniczym, chorobach tarczycy, refluksem żołądkowo-przełykowym, wrzodami żołądka i dwunastnicy, z zaburzeniami lipidowymi,

 • DZIENNICZEK ŻYWIENIOWY DO WYDRUKOWANIA

 • Jak przygotować się na pierwszą wizytę? 

 • Sensobobasy 

  zajęcia sensoryczne dla najmłodszych. Podczas cotygodniowych spotkań śpiewamy, gramy, tańczymy, bawimy się jadalnymi masami plastycznymi. Świetnie się bawimy i zawieramy przyjaźnie z innymi dziećmi.

 • za­ję­cia przed­przedsz­kol­ne

Skie­ro­wa­ne do dzie­ci wy­bie­ra­ją­cych się do przed­szko­la. Za­ję­cia pro­wa­dzo­ne są w gru­pach 2-4 oso­bo­wych. Pro­gram i for­ma za­jęć ma­ją na ce­lu przy­go­to­wa­nie dziec­ka do bez­stre­so­we­go wkro­cze­nia w ro­lę przed­szko­laka. W trak­cie róż­nych cie­ka­wych za­baw, za­jęć ru­cho­wych oraz  roz­wią­zy­wa­niu cie­ka­wych za­dań do­sto­so­wa­nych do moż­li­wo­ści i za­in­te­re­so­wań dzie­ci ma­ją oka­zję do wej­ścia w in­te­rak­cje spo­łecz­ne za­rów­no mię­dzy so­bą jak i opie­ku­nem. Zdo­by­te do­świad­cze­nia po­ma­ga­ją w przy­szło­ści szyb­ciej ad­op­to­wać się ma­lu­chom do no­wych sy­tu­acji.

 • TUS – Trening umiejętności społecznych

Tre­ning umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych to co­ty­go­dnio­we spo­tka­nia w ma­łych gru­pach (zwy­kle do 10 dzie­ci) ma­ją­ce na ce­lu roz­wój funk­cjo­no­wa­nia emo­cjo­nal­no­-spo­łecz­ne­go: ra­dze­nie so­bie z przy­kry­mi emo­cja­mi, roz­wój umie­jęt­no­ści ko­mu­ni­ka­cyj­nych (szcze­re wy­ra­ża­nie sie­bie, em­pa­tycz­ne ro­zu­mie­nie in­nych), roz­wią­zy­wa­nie kon­flik­tów gru­po­wych, in­te­gra­cje gru­po­wą, wzmoc­nie­nie wia­ry we wła­sne moż­li­wo­ści.

Warsz­ta­ty skła­da­ją się z dwóch czę­ści:

1) psy­cho­edu­ka­cyj­na – skon­cen­tro­wa­na na roz­wo­ju kon­kret­nych umie­jęt­no­ści z za­kre­su ży­cia emo­cjo­nal­no­-spo­łecz­ne­go,

2) swo­bod­na za­ba­wa dzie­ci mo­ni­to­ro­wa­na przez psy­cho­lo­ga, ze zwró­ce­niem uwa­gi na waż­ne z roz­wo­jo­we­go punk­tu wi­dze­nia ele­men­ty za­ba­wy.

Szczegóły tutaj

Szkolenia i warsztaty dla rodziców, terapeutów, nauczyciel, rodziców.

Serdecznie zapraszamy na szkolenia prowadzone przez terapeutów z naszego Centrum

PEŁNA OFERTA SZKOLENIOWA

Aktualności