image
hl1

Neu­ro­re­ha­bi­li­ta­cja Me­to­dą NDT-Bo­bath

ce­lem re­ha­bi­li­ta­cji jest osią­gnię­cie przez dziec­ko moż­li­wie naj­więk­szej sa­mo­wy­star­czal­no­ści we wszyst­kich sfe­rach ży­cia. Osią­gnię­cie te­go ce­lu wy­ma­ga stwo­rze­nia okre­ślo­nej stra­te­gii po­stę­po­wa­nia opar­tej na wie­dzy w za­kre­sie: funk­cjo­no­wa­nia dziec­ka z uszko­dze­nia­mi OUN, nie­doj­rza­ło­ści OUN, kli­nicz­nych pod­staw mó­zgo­we­go po­ra­że­nia dzie­cię­ce­go. Pod­sta­wą uspraw­nia­nia dzie­ci z za­bu­rze­nia­mi OUN jest po­pra­wa me­cha­ni­zmu an­ty­gra­wi­ta­cyj­ne­go, nor­ma­li­za­cja na­pię­cia mię­śnio­we­go, usu­nię­cie prze­szkód, któ­re blo­ku­ją uak­tyw­nie­nie pra­wi­dło­wych pod­stawowych wzor­ców po­stu­ral­nych i ru­cho­wych oraz wzmac­nia­nie pra­wi­dło­wych do­znań sen­so­mo­to­rycz­nych. Te­ra­peu­ta wspo­ma­ga ru­chy dziec­ka tak, aby do­star­czyć od­po­wied­nich wra­żeń czu­cio­wych, ru­cho­wych dzię­ki cze­mu dziec­ko jest ak­ty­wi­zo­wa­ne do dzia­ła­nia. Jednocześnie rehabilitacja nie powinna wywoływać stresu czy zbyt dużego wysiłku ponieważ może to generować nieprawidłowe odpowiedzi ze strony organizmu dziecka.

Wskazania do terapii :

– nasilająca się dominacja nieprawidłowych wzorców posturalnych i motorycznych, szczególnie po 4 m.ż.

– brak zróżnicowania (wariantowości) zachowań ruchowych oraz stałe, jednakowe, stereotypowe odpowiedzi ruchowe, szczególnie po 5 m.ż.

– dzieci z zaburzeniami neurologicznymi

– dzieci z wadami genetycznymi (np. Zespół Downa)

– dzieci z opóźnieniami psychoruchowymi

– niemowlęta z nieprawidłowym napięciem mięśniowym lub asymetrią

– dzieci w wieku przedszkolny i szkolnym z wadami postawy, skoliozą, płaskostopiem, hipotonią

Rehabilitacja

Zajęcia indywidualne ustalone są według ułożonego wspólnie z rodzicami planu terapeutycznego. Przeznaczone są dla dzieci od momentu ich narodzin, aż do wejścia w dorosłe  życie. Nasze działania skierowane są do dzieci z zaburzeniami układu nerwowego, wzmożonym lub obniżonym napięciem mięśniowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, chorobami genetycznymi (m.in. Zespół Downa, dystrofie mięśniowe), chorobami metabolicznymi, asymetriami ułożeniowymi, deformacjami narządów ruchu oraz opóźnieniem psychomotorycznym. Naszą dodatkową specjalizacją jest wspomaganie rozwoju ruchowego dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera).

 

Te­ra­pia Czasz­ko­wo­-Krzy­żo­wa (TCK)

Jest to jed­na z form te­ra­pii ma­nu­al­nej, któ­ra po­le­ga na bar­dzo de­li­kat­nej ma­ni­pu­la­cji i uci­ska­niu w obrę­bie czasz­ki, klat­ki pier­sio­wej, prze­po­ny, mied­ni­cy i ko­ści krzy­żo­wej. Pod­sta­wy te­ra­pii opar­te są na ana­to­mii i fi­zjo­lo­gii. Wy­ko­rzy­sty­wa­ne są w niej trzy fi­zjo­lo­gicz­ne ryt­my na­sze­go or­ga­ni­zmu: rytm bi­cia ser­ca (puls), rytm od­de­cho­wy i rytm kra­nial­ny (tęt­nie­nia pły­nu mó­zgo­wo­-r­dze­nio­we­go). Jej ho­li­stycz­ne dzia­ła­nie na or­ga­nizm wy­ko­rzy­stu­je zdol­no­ści sa­mo­re­gu­la­cji. Wska­za­nia m.in. nad­po­bu­dli­wość, stres, za­par­cia, ner­wi­ce, ADHD, au­tyzm, dys­lek­sja, za­bu­rze­nia snu, bó­le gło­wy, krę­go­słu­pa itd.

In­te­gra­cja Bi­la­te­ral­na (BI)

 

To współ­pra­ca i ko­or­dy­na­cja pod­czas wy­ko­ny­wa­nia okre­ślo­ne­go ru­chu przez jed­ną stro­nę cia­ła, nie­za­leż­nie od ru­chów je­go dru­giej stro­ny oraz zdol­ność ko­or­dy­na­cji oby­dwu czę­ści cia­ła pod­czas wy­ko­ny­wa­nia wie­lu se­kwen­cji ru­chów. Ko­or­dy­na­cja i współ­pra­ca w cza­sie dzia­ła­nia obu stron cia­ła – przo­du i ty­łu, pra­wej i le­wej stro­ny, gó­ry i do­łu. Pro­gram In­te­gra­cji Bi­la­te­ral­nej kie­ro­wa­ny jest do dzie­ci ze spe­cy­ficz­ny­mi trud­no­ścia­mi w ucze­niu się, pro­ble­ma­mi emo­cjo­nal­ny­mi, za­bu­rze­nia­mi za­cho­wa­nia, ADHD, za­bu­rze­nia­mi ze spek­trum au­ty­zmu, dys­prak­sją oraz nie­doj­rza­ło­ścią sys­te­mu mo­to­rycz­ne­go.

 

Terapia Ręki

Terapia ręki to zajęcia podczas, których doskonalimy umiejętności z zakresu motoryki dużej, czynności samoobsługowych oraz sprawność małej motoryki. To podstawy do tego, by na ostatnim etapie przygotować rękę dziecka do opanowania prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego oraz umiejętności grafomotorycznych. Zajęcia skierowane w szczególności do dzieci, które mają problem z ubieraniem się, zapinaniem guzików, wiązaniem butów, samodzielnym jedzeniem. Na zajęcia powinny uczęszczać również dzieci, które nie lubią rysować, malować, lepić z plasteliny, chcą być ciągle czyste, nie tolerują określonych materiałów (szorstkich, miękkich, sztywnych), mają trudności z koordynacją wzrokowo-ruchową, męczą się siedzeniem w ławce lub boli je ręka podczas pisania, posiadają zbyt mocny nacisk narzędzia pisarskiego lub za słaby, gdzie pisma nie widać na kartce, pismo jest nieczytelne. Terapia ręki to również zajęcia dla dzieci, które mają problem podczas zabaw z piłką (rzuty do celu, łapanie, odbijanie), mają nieustaloną lateralizację stronną, w tym nieustaloną rękę dominującą.

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia indywidualne mające na celu korygowanie wadliwej postawy ciała oraz wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała. Do najczęstszych schorzeń zalicza się wady pleców, wady kończyn dolnych oraz wady klatki piersiowej.

Stymulacja polisensoryczna

Zajęcia te polegają na wielozmysłowym poznawaniu świata. Mają na celu wywołanie określonych wrażeń i uczuć, a co najważniejsze pozwalają zbudować odpowiednią atmosferę sprzyjającą komunikacji z dzieckiem. Podczas zajęć terapeuta dostarcza wrażeń zmysłowych poprzez dotyk, smak, zapach, wzrok i słuch.