image
hl1

Fi­zjo­te­ra­peu­ta, terapeuta SI, pe­da­gog spe­cjal­ny, NDT-Bobath Poznań

Bogna Mikołajczak

Fi­­zjo­­te­­ra­­peu­­ta, Certyfikowany Terapeuta NDT-Bobath, pe­­da­­gog spe­­cja­l­ny, na­­u­czy­­ciel wy­­cho­­wa­­nia przed­sz­ko­l­ne­­go i na­­u­cza­­nia po­­czą­t­ko­­we­­go, terapeuta Integracji Sensorycznej wg Ay­­res Se­n­so­­ry In­te­­gra­­tion (ASI®). Pra­­cu­­je z dzie­ć­mi z ró­ż­ny­­mi nie­­pe­ł­no­­spra­w­no­­­ścia­­mi: ru­­cho­­wy­­mi, in­­te­­le­k­tu­­a­l­ny­­mi, sprzę­­żo­­ny­­mi oraz z dzie­ć­mi z ca­­ło­­­ścio­­wy­­mi za­­bu­­rze­­nia­­mi roz­­wo­­ju. Uko­ń­czy­­ła li­cz­ne ku­r­sy i szko­­le­­nia zwią­­za­­ne z re­­ha­­bi­­li­­ta­­cją i te­­ra­­pią dzie­­ci. W Ce­n­trum „Od Gło­­wy do Mo­­wy” pro­­wa­­dzi za­­ję­­cia z za­­kre­­su re­­ha­­bi­­li­­ta­­cji ru­­cho­­wej, pla­­stro­­wa­­nie – Ki­­ne­­sio­­lo­­gy Ta­­ping,  In­te­­gra­­cję Se­n­so­­ryczną, Te­­ra­­pię Rę­­ki, te­­ra­­pię pe­­da­­gogiczną. Wspó­ł­pra­­cu­­je z Wy­­da­w­ni­c­twem WiR oraz Fu­n­da­­cją „No­­wa Na­­dzie­­ja”. Jest au­­to­­rem war­sz­ta­­tów dla na­­u­czy­­cieli z za­­kre­­su uspra­w­nia­­nia ru­­cho­­we­­go dzie­­ci.

Wy­kształ­ce­nie:

Stu­dia ma­gi­ster­skie, kie­ru­nek: pe­da­go­gi­ka wy­cho­wa­nia przed­szkol­ne­go i na­ucza­nia po­cząt­ko­we­go – Uni­wer­sy­tet im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Po­zna­niu.

Stu­dia li­cen­cjac­kie, kie­ru­nek : fi­zjo­te­ra­pia – Wyż­sza Sz­ko­ła Edu­ka­cji i Te­ra­pii w Po­zna­niu.

Stu­dia li­cen­cjac­kie, kie­ru­nek : pe­da­go­gi­ka spe­cjal­na – edu­ka­cja i re­ha­bi­li­ta­cja osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią in­te­lek­tu­al­ną – Uni­wer­sy­tet im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Po­zna­niu.

Ukoń­czo­ny I i II sto­pień Sz­ko­ły Mu­zycz­nej w Po­zna­niu w kla­sie for­te­pia­nu.

Prak­ty­ki za­wo­do­we:

– Ośro­dek Hi­po­te­ra­peu­tycz­no­-Re­ha­bi­li­ta­cyj­ny w Stob­nie

– Dom Po­mo­cy Spo­łecz­nej w Bo­ja­no­wie

– Sz­pi­tal Or­to­pe­dycz­no­-Re­ha­bi­li­ta­cyj­ny  im. Wik­to­ra De­gi UM w Po­zna­niu

– Ze­spół Sz­kół Spe­cjal­nych im. Ma­rii Grze­go­rzew­skiej nr 103 w Po­zna­niu

– Ośro­dek Re­ha­bi­li­ta­cyj­ny dla dzie­ci i mło­dzie­ży w Kie­krzu

– Sz­pi­tal Spe­cja­li­stycz­nej Opie­ki nad Mat­ką i Dziec­kiem im. B. Kry­sie­wi­cza w Po­zna­niu

– licz­ne szko­ły i przed­szkol­na spe­cjal­ne, in­te­gra­cyj­ne i ma­so­we

– wo­lon­ta­riat na za­ję­ciach z do­go­te­ra­pii i za­ję­ciach na ba­se­nie dla dzie­ci z głę­bo­ką nie­peł­no­spraw­no­ścią

Ukoń­czo­ne kur­sy i szko­le­nia:

-Ocena neurorozwojowa dzieci i niemowoląt

-Kurs NDT-Bobath BASIC

-Terapia tkanek miękkich w pediatrii

-Osteopatia w pediatrii i neonatologii

-CranioSacral Therapy Level I workshop – Upledger Institute International – J.Page

-CranioSacral Therapy Level II workshop – Upledger Institute International – J.Page

-M.A.E.S Therapy Course – Movement Analysis and Education Strategies for the treatment od children with Cereblar Palsy and similar neurodevelopmental conditions

-Niemowlak u logopedy cześć I – opieka logopedyczna nad niemowlęciem – M.Machoś

-Diagnostyka i terapia dziecka wiotkiego w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym J.Surowińska

-Diagnostyka i terapia małego dziecka wiotkiego – J.Surowińska

-Rozwój psychomotoryczny i ontogeneza motoryczna niemowląt 0-3 miesiąc życia – J.Surowińska

-Ontogeneza motoryczna dziecka 3-6 miesiąc życia J.Surowińska

-Diagnoza integracji sensorycznej – sprawna i poprawna – L.Wittbrodt

-Mózgowe uszkodzenia widzenia i trudności wzrokowe uwarunkowane nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego w fizjoterapii i rehabilitacji wzroku – B.Wasicka

-Fizjoterapia oddechowa – oddychanie bez tajemnic – M.Kowalski

-Podejście osteopatyczne w pediatrii (niemowlaki 0-1) – C.Knox D.O. i E. Mayer-Fally D.O.

-Bezpośrednie techniki powieziowe z wykorzystaniem modelu FDM – A.Szczepańska

-Zanurzenia procesów regulacji sensorycznej u dzieci urodzonych przedwcześnie. – L.Klimont

-Stopa dziecka – diagnostyka I terapia – M.Jura

-Deformacje czaszki u niemowląt – J.Ciechomski

-Kolki i ulewania – podejście osteopatyczne – A.Szczepańska

-Punkty kluczowe w terapii manualnej. Biomechaniczne spojrzenie na kręgosłup I stawy obwodowe M.Majchrzycki

-Udział w III i IV Międzynarodowej Konferencji Medycyny Mitochondrialnej – Mitopharma Medycyna Mitochondrialna

Udział w I i II Międzynarodowej Konferencji „Nie tylko Autyzm” – Aspekty medyczne genetyki i chorób współistniejących w autyzmie.

Udział w szkoleniach z zakresu diagnostyki laboratoryjnej – Monika Gackowska-Lisińska: 1.Jak przygotować się do ciąży I jak się odżywiać w czasie ciąży? 2.10 czynników prozapalnych w chorobie Hashimoto 3. Lipidogram I markery stanu zapalnego 4. Cukrzyca, insulinoopornosc 5. Wypadanie włosów 6. Diagnostyka laboratoryjna w chorobach jelit 7. Fibromialgia 8. Budowanie odporności dziecka 9. Diagnostyka I dietoterapia w zaburzeniach hormonalnych 10. Morfologia i mineralizacja w ujęciu funkcjonalnym 11. Diagnostyka I dietoterapia chorób skóry 12. BLW.

-Udział w szkoleniach z zakresu dietetyki klinicznej edycja 2022- Iwona Wierzbicka – AjwenDieta.

-Konferencja i warsztaty praktyczne na I Forum Terapii Pacjentów z Chorobami Nerwowo-Mięśniowymi

-Ogólnopolskie Warsztaty rehabilitacyjno-żywieniowe dla DMD, DMB, SMA – „Lepiej zapobiegać niż leczyć”

-Mię­dzy­na­ro­do­we Kur­sy In­te­gra­cji Sen­so­rycz­nej wg Ay­res:

I – Te­oria In­te­gra­cji Sen­so­rycz­nej wg Ay­res

II.1 – Wspo­ma­ga­nie roz­wo­ju dziec­ka za po­mo­cą In­te­gra­cji Sen­so­rycz­nej

II.2 – Te­sty SIPT

III.1 Wnioskowanie kliniczne na podstawie Integracji Sensorycznej Ayres – Zoe Mailloux OTD, OTR/L , FAOIA

III.2 Interwencja w SI Ayres

-Kurs Ki­ne­sio­lo­gy Ta­pin­gu – Po­znań (k-ac­ti­ve as­so­cia­tion)

-Diagnostyka i terapia zaburzeń mikroflory jelitowej u dzieci ze spektrum autyzmu. Dietetyczne i biomedyczne wspomaganie rozwoju mowy

 -Dia­gno­za i te­ra­pia sty­mu­la­cyj­na me­to­dą Car­la De­la­ca­to I i II sto­pień – Fun­da­cja Pro­de­ste

-Pro­ble­my mo­to­rycz­ne dzie­ci z au­ty­zmem w po­dej­ściu fi­zjo­te­ra­peu­tycz­nym i sen­so­rycz­nym – War­sza­wa

-Jak na­uczyć po­ro­zu­mie­wać się z dzieć­mi, któ­re chcia­ły­by mó­wić, a nie mo­gą – Po­znań

-Wspo­ma­ga­nie roz­wo­ju dzie­ci ze spe­cy­ficz­ny­mi trud­no­ścia­mi w na­uce – pro­gram szkol­ny, wg in­te­gra­cji odru­chów dr Sal­ly God­dard – Po­znań

-Sy­mul­ta­nicz­no­-Se­kwen­cyj­na Nau­ka Czy­ta­nia@ prof. Ja­go­dy Cie­szyń­skiej – Po­znań

-Udział i pro­wa­dze­nie warsz­ta­tów dla na­uczy­cie­li i lo­go­pe­dów we współ­pra­cy z Wy­daw­nic­twem WiR – Po­­znań, Łódź, Wa­r­sza­­wa, Za­­ko­­pa­­ne, Ka­­lisz, Pcim, Lwówek Śląski, Świdwin, Zielona Góra, Kielce

Bogna Mikołajczak jest wpisana na oficjalną listę fizjoterapeutów przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów

21460043_1584369008273141_1479409681_o