image
hl1

Fizjoterapeuta Poznań

Zuzanna Wróbel

Fi­­­zjo­­­te­­­ra­­­peu­­­ta, Cer­ty­fi­ko­wa­ny Te­ra­peu­ta metody FITS , te­ra­peu­ta In­te­gra­cji Sen­so­rycz­nej wg Ay­­­res Se­­n­so­­­ry In­te­­­gra­­­tion. Uko­­ń­czy­­­ła li­­cz­ne ku­­r­sy i szko­­­le­­­nia zwią­­­za­­­ne z re­­­ha­­­bi­­­li­­­ta­­­cją i te­­­ra­­­pią dzie­­­ci. Zaj­mu­je się te­ra­pią stóp, funkcjonalną indywidualną terapią skolioz oraz pra­cu­je z dzieć­mi z wa­da­mi po­sta­wy. W Ce­­n­trum „Od Gło­­­wy do Mo­­­wy” pro­­­wa­­­dzi za­­­ję­­­cia z za­­­kre­­­su re­­­ha­­­bi­­­li­­­ta­­­cji ru­­­cho­­­wej, terapii wad postawy, skolioz, pla­­­stro­­­wa­­­nie – Ki­­­ne­­­sio­­­lo­­­gy Ta­­­ping, In­te­­­gra­­­cję Se­­n­so­­­ryczną

 

 

 

 

Wykształcenie:

Stu­­­dia ma­­­gi­­­ste­­r­skie, kie­­­ru­­­nek: fi­zjo­te­ra­pia- Uni­­we­r­sy­­tet Me­­dy­cz­ny im. Ka­­ro­­la Ma­r­ci­n­ko­w­skie­­go w Po­­zna­­niu

Stu­­­dia li­­­ce­­n­cja­­c­kie, kie­­­ru­­­nek : fi­­­zjo­­­te­­­ra­­­pia –Uni­­we­r­sy­­tet Me­­dy­cz­ny im. Ka­­ro­­la Ma­r­ci­n­ko­w­skie­­go w Po­­zna­­niu

Ukończone kursy i szkolenia:

FITS- Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz

ZOGA Therapy w Pediatrii, Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe

Stopa dziecka- Diagnostyka i Terapia

Kurs SI wg J. Ayres- Diagnoza i terapia zaburzeń Integracji Sensorycznej

Kurs Ki­­ne­­sio­­lo­­gy Ta­­pi­n­gu – Kinezjotaping Polska

Postępowanie fizjoterapeutyczne w Terapii Blizn

XI International Poznan Course in upper extremity surgery: Shoulder and elbow