image
hl1

Test SON-R  2,5-7 lat

Centrum „Od Głowy do Mowy” w Poznaniu oferuje diagnozę niewerbalnym Testem SON-R dla dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat.

Test SON-R to niewerbalny, holenderski, test do badania inteligencji. Składa się z 6 podtestów warunkujących uczenie się języka mówionego i pisanego. Pozwala na dokonanie diagnozy trudności z jakimi mierzy się dziecko, a także umożliwia obliczenie wieku rozwojowego dla każdej funkcji, bez względu na wiek kalendarzowy oraz ilorazu inteligencji. Wszystkie zadania ułożone są w taki sposób, by bez względu na wiek dziecka, sprawdzić jego aktualne możliwości. 

Skala jest szczególnie przydatna do badania dzieci, z którymi kontakt werbalny jest utrudniony lub niemożliwy. Twoje dziecko nie musi mówić, by wykonywać zadania w podtestach. 

Jeżeli Twoje dziecko ma trudności z nauką czytania, pisania lub nadal nie opanowało mowy, zgłoś się do nas! Wykonamy Test SON-R, określimy pełny plan terapeutyczny i poprowadzimy kompleksową terapię. 


Test SON-R sprawdza mi.in.:

-gotowość do opanowania języka mówionego i pisanego

-umiejętność dokonywania transferu wiedzy

-koncentrację i pamięć

-wnioskowanie przez analogie, umiejętność wykorzystywania reguły

-umiejętność samodzielnego poszukiwania sposobów rozwiązywania zadania

-umiejętność dokonywania kategoryzacji

-umiejętności naśladownictwa – wyznaczające gotowość do naśladowania mowy

-percepcję wzrokową

-sprawność manualną

-preferencję zadań prawopółkulowych i lewopółkulowych

 

Normy przewidziane są dla dzieci w wieku 2,5-7 (próby międzynarodowe).


Wyniki uzyskane w każdym z podtestów przeliczane są na wiek umysłowy, dlatego można zobaczyć poziom funkcji poznawczych na danym etapie rozwoju i dostosować program oddziaływań terapeutycznych do indywidualnego profilu dziecka. Umożliwia również określenie postępów dziecka po rocznej terapii. 

Zadzwoń do nas 510 28 28 38