image
hl1

Metoda Krakowska


W Centrum „Od Głowy do Mowy” w Poznaniu prowadzimy zajęcia w oparciu o założenia terapii neurobiologicznej Szkoły Krakowskiej.

W procesie terapii ćwiczone są wszystkie sfery: postrzeganie wzrokowe, słuchowe, pamięć, koncentracja, mała i duża motoryka, naśladownictwo, umiejętności społeczne, zabawa i przede wszystkim komunikacja językowa.

Podstawą prowadzonej terapii wszystkich dzieci jest nauka czytania metodą sylabową, której towarzyszą specjalnie opracowane ćwiczenia ogólnorozwojowe.

W Centrum OD GŁOWY DO MOWY diagnozę i terapię prowadzą Certyfikowani Terapeuci Metody Krakowskiej.


Metoda Krakowska jest systemową terapią funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi.

Powstała dzięki wieloletnim doświadczeniom terapeutycznym oraz badawczym zespołu związanego z Katedrą Logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prowadzonego przez prof. J. Cieszyńską. 

Podstawowym założeniem metody jest stymulacja rozwoju intelektualnego dziecka, a także budowanie systemu językowego, który umożliwia nie tylko komunikację, opisywanie i wyjaśnianie świata, ale także budowanie własnej tożsamości.

www.centrummetodykrakowskiej.plW pracy terapeutycznej wykorzystujemy takie elementy jak:

-Stymulacja słuchowa, wzrokowa

-Gesty wizualizacyjne i gesty interakcyjne

-Techniki komunikacyjne

-Programowanie języka, dziennik wydarzeń

-Sylabowa metoda nauki czytania

-Stymulacja funkcji motorycznych

-Wybór dominującej ręki

-Kształtowanie zabawy tematycznej

-Stymulacja lewej półkuli mózgu

-Kształtowanie zachowań społecznych

-Stymulacja poznania wielozmysłowego

-Stymulacja pamięci

-Ćwiczenia kategoryzacji

-Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego

-Logoterapia


Metoda Krakowska jest systemem, czyli spójną całością zbudowaną z zespołu elementów wzajemnie powiązanych w relacje, realizujących zadanie nadrzędne (budowanie systemu językowego) w zbiorze działań stymulujących rozwój poznawczy.

(J. Cieszyńska-Rożek „Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci” s. 409)


Warunkiem podjęcia skutecznej terapii jest realizowanie zadań terapeutycznych także w domu, według wskazówek terapeuty.