image
hl1

Fi­­­zjo­­­te­­­ra­­­peu­­­ta, te­ra­peu­ta NDT-Bo­bath, In­te­gra­cji Sen­so­rycz­nej, Trójpłaszczyznowej Manualnej Terapii Stóp – Poznań

Martyna Jóźwiak

 

Fizjoterapeuta, te­ra­peu­ta NDT-Bo­bath, In­te­gra­cji Sen­so­rycz­nej wg Ay­­­res Se­­n­so­­­ry In­te­­­gra­­­tion (ASI®), Trójpłaszczyznowej Manualnej Terapii Stóp. Pra­­­cu­­­je z dzie­­ć­mi z ró­­ż­ny­­­mi nie­­­pe­­ł­no­­­spra­­w­no­­­­­ścia­­­mi: ru­­­cho­­­wy­­­mi, in­­­te­­­le­­k­tu­­­a­­l­ny­­­mi, sprzę­­­żo­­­ny­­­mi oraz z dzie­­ć­mi z ca­­­ło­­­­­ścio­­­wy­­­mi za­­­bu­­­rze­­­nia­­­mi roz­­­wo­­­ju. Uko­­ń­czy­­­ła li­­cz­ne ku­­r­sy i szko­­­le­­­nia zwią­­­za­­­ne z re­­­ha­­­bi­­­li­­­ta­­­cją i te­­­ra­­­pią dzie­­­ci. W Ce­­n­trum „Od Gło­­­wy do Mo­­­wy” pro­­­wa­­­dzi za­­­ję­­­cia z za­­­kre­­­su re­­­ha­­­bi­­­li­­­ta­­­cji ru­­­cho­­­wej, pla­­­stro­­­wa­­­nie – Ki­­­ne­­­sio­­­lo­­­gy Ta­­­ping,  In­te­­­gra­­­cję Se­­n­so­­­ryczną.

 

 

 

 

Wykształcenie:

Stu­­dia ma­­gi­­ste­r­skie, kie­­ru­­nek: fizjoterapia- Uni­wer­sy­tet Me­dycz­ny im. Ka­ro­la Mar­cin­kow­skie­go w Po­zna­niu

Stu­­dia li­­ce­n­cja­c­kie, kie­­ru­­nek : fi­­zjo­­te­­ra­­pia – Wy­ż­sza Sz­ko­­ła Edu­­ka­­cji i Te­­ra­­pii w Po­­zna­­niu.

Praktyki zawodowe:

– Dom Po­­mo­­cy Spo­­łe­cz­nej dla dzieci i młodzieży w Poznaniu

–  Ośrodek Intensywnej Rehabilitacji Dzieci w Szklarskiej Porębie

– Sz­pi­­tal Or­to­­pe­­dy­cz­no­­-Re­­ha­­bi­­li­­ta­­cy­j­ny  im. Wi­k­to­­ra De­­gi UM w Po­­zna­­niu

– Ośro­­dek Re­­ha­­bi­­li­­ta­­cy­j­ny dla dzie­­ci i mło­­dzie­­ży w Kie­­krzu

– żłobki na terenie Poznania

Ukończone kursy i szkolenia:

-Oce­na neu­ro­ro­zwo­jo­wa dzie­ci i nie­mo­wo­ląt

-Kurs NDT-Bo­bath

– Trójpłaszczyznowa terapia wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych wg Zukunft-Huber

– Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci – aspekt logopedyczny

-Mię­­dzy­­na­­ro­­do­­we Ku­r­sy In­te­­gra­­cji Se­n­so­­ry­cz­nej wg Ay­­res:

I – Te­­o­ria In­te­­gra­­cji Se­n­so­­ry­cz­nej wg Ay­­res

II.1 – Wspo­­ma­­ga­­nie roz­­wo­­ju dzie­c­ka za po­­mo­­cą In­te­­gra­­cji Se­n­so­­ry­cz­nej

II.2 – Te­­sty SIPT

III.1 Wnio­sko­wa­nie kli­nicz­ne na pod­sta­wie In­te­gra­cji Sen­so­rycz­nej Ay­res – Zoe Ma­il­lo­ux OTD, OTR/L , FAOIA

III.2 In­ter­wen­cja w SI Ay­res

-Kurs Ki­­ne­­sio­­lo­­gy Ta­­pi­n­gu – Po­­znań (k-a­c­ti­­ve as­so­­cia­­tion)

 

Martyna Jóźwiak jest wpisana na oficjalną listę fizjoterapeutów przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów

kif