image
hl1

Psycholog, pedagog, psychoterapeuta, terapeuta SI, Poznań

Irena Waśko

Pracuję w podejściu systemowym, łącząc metody TSR ( Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach ), CBT ( terapia poznawczo – behawioralna ), IFS ( System Wewnętrznej Rodziny ).

 

 

 

Obszary działań:

1. Konsultacje z dziećmi i młodzieżą, w zakresie :

– trudności emocjonalne,

– trudności wychowawcze,

– zaburzenia psychiczne,

– obniżony poziom nastroju,

– diagnoza poziomu rozwoju.

2. Konsultacje z rodzicami / opiekunami.

3. Psychoterapia dzieci i młodzieży.

 

Wy­kształ­ce­nie:

Studia magisterskie, kierunek : psychologia, specjalność : psychologia kliniczna, SWPS w Poznaniu

Studia magisterskie, kierunek : wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia licencjackie, kie­­ru­­nek : pe­­da­­go­­gi­­ka spe­­cja­l­na – edu­­ka­­cja i re­­ha­­bi­­li­­ta­­cja osób z nie­­pe­ł­no­­spra­w­no­­­ścią in­­te­­le­k­tu­­a­l­ną – Uni­­we­r­sy­­tet im. Ada­­ma Mi­c­kie­­wi­­cza w Po­­zna­­niu

 

 

Ukoń­czo­ne kur­sy i szko­le­nia:

Obszar psychologii i psychoterapii:

Studium Psychoterapii dzieci i młodzieży ( Instytut Edukacji i Terapii )

Kurs podstawowy terapii systemowej WTTS w Poznaniu

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

Szkolenie bazowe – Przywiązanie, jako system chroniący rozwój

Wprowadzenie do terapii IFS.

„Ster na ACT” – wprowadzenie do terapii ACT u dzieci i młodzieży

Metoda Kid’s Skills – dam radę!

Diagnoza funkcjonalna dziecka z narzędziem KORP

Terapia Integracji Sensorycznej:

Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej

Ocena modulacji sensorycznej

Autoregulacja w obserwacji sensorycznej małego dziecka

Wrażliwe niemowlę a symptomy sensoryczne SensiBaby Intro

Stymulacja bazalna

Integracja odruchów pierwotnych wg Sally Goddard Blythe