image
hl1

KLAUZULA INFORMACYJNA ADO

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum logopedyczno- pedagogiczne Marcelina Żółtowska, ul. Żegiestowska 32/2, 60-466 Poznań, NIP: 7773087254, REGON: 364663684.

2) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie obsługi księgowej, informatycznej i hostingu.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania wybranej usługi lub realizacji zawartej umowy, usprawnienia komunikacji odnośnie wizyt w gabinecie (otrzymywanie informacji dotyczących planowanych wizyt, wolnych terminów w gabinecie, odwołania wizyt) i procesu organizacji pracy oraz przesyłania informacji dotyczących organizacji pracy, rejestrowania wizerunku dziecka, wykorzystania wizerunku dziecka, otrzymywania oferty handlowej, informacji marketingowej oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f art. 9 ust.2 lit. a RODO),

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania wybranej usługi lub realizacji umowy oraz po jej zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonaniem wybranej usługi lub realizacją zawartej umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.) lub do momentu cofnięcia zgody.

5) Centrum logopedyczno- pedagogiczne Marcelina Żółtowska oświadcza i zapewnia, że stosowane przez nią/niego środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo:

a) żądania od Administratora danych Centrum logopedyczno- pedagogiczne Marcelina Żółtowska dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),

b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 17 i 18 RODO),

c) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),

d) przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych w wymaganym zakresie może uniemożliwić realizację usługi lub zawarcie umowy.