image
hl1

Integracja Sensoryczna SI

W Centrum „Od Głowy do Mowy” w Poznaniu prowadzimy diagnozę i terapię zgodnie z założeniami Metody In­te­gra­cji Sen­so­rycz­nej według Jean Ayres ASI®

In­te­gra­cja sen­so­rycz­na to zdol­ność dziec­ka do od­czu­wa­nia, ro­zu­mie­nia i or­ga­ni­zo­wa­nia in­for­ma­cji do­star­cza­nych przez zmy­sły z oto­cze­nia oraz z wła­sne­go or­ga­ni­zmu. Mó­wiąc w skró­cie, in­te­gra­cja sen­so­rycz­na po­zwa­la se­gre­go­wać, po­rząd­ko­wać i skła­dać ra­zem po­je­dyn­cze bodź­ce w peł­ne funk­cje mó­zgu. Gdy funk­cje te są zrów­no­wa­żo­ne, mo­to­ry­ka cia­ła ła­two do­sto­so­wu­je się do oto­cze­nia, umysł ła­two przy­swa­ja in­for­ma­cje, a „do­bre” za­cho­wa­nie po­ja­wia się w spo­sób na­tu­ral­ny. In­te­gra­cja sen­so­rycz­na wpły­wa tak­że na roz­wój dziec­ka, zdol­no­ści do na­uki i sa­mo­oce­nę. Terapeuta Integracji Sensorycznej podczas zajęć stwarza dziecku warunki oraz prowadzi je podczas terapii tak, aby doszło do in­te­gra­cji zmy­słów oraz utwo­rze­nia wła­ści­wej re­ak­cji ukła­du ner­wo­we­go na bodźce. Za­bu­rze­nia in­te­gra­cji sen­so­rycz­nej ob­ja­wia­ją się trud­no­ścia­mi w od­bie­ra­niu, ana­li­zie i in­ter­pre­ta­cji bodź­ców do­cie­ra­ją­cych do czło­wie­ka. Trud­no­ści te mo­gą po­ja­wić się na róż­nych eta­pach roz­wo­ju dziec­ka i do­ty­czą róż­nych ob­sza­rów je­go funk­cjo­no­wa­nia.Zajęcia Integracji Sensorycznej (SI)

Me­to­da In­te­gra­cji Sen­so­rycz­nej jest jed­ną z naj­now­szych kom­plek­so­wych me­tod te­ra­peu­tycz­nych w Pol­sce. Sto­so­wa­na jest w te­ra­pii dzie­ci z opóź­nie­niem roz­wo­ju psy­cho­ru­cho­we­go, trud­no­ścia­mi w na­uce, czy ca­ło­ścio­wy­mi za­bu­rze­nia­mi roz­wo­jo­wy­mi (au­tyzm, Ze­spół Asper­ge­ra). Mózg w każ­dej se­kun­dzie od­bie­ra in­for­ma­cje z ota­cza­ją­ce­go świa­ta, mu­si je po­se­gre­go­wać i od­po­wied­nio prze­two­rzyć. W ten spo­sób za­cho­dzi in­te­gra­cja sensoryczna w na­szym or­ga­ni­zmie. Je­że­li z ja­kie­goś po­wo­du bodź­ce nie mo­gą do­pły­wać do cia­ła lub gi­ną w dro­dze do mó­zgu, to mó­wi­my wte­dy o za­bu­rze­niach in­te­gra­cji sen­so­rycz­nej. Za­bu­rze­nia in­te­gra­cji sen­so­rycz­nej mo­gą prze­kła­dać się na po­wsta­wa­nie trud­no­ści w przed­szko­lu, szko­le czy w sfe­rze emo­cjo­nal­nej i spo­łecz­nej. Do naj­częst­szych ob­ja­wów na­le­żą: lę­kli­wość lub nadmier­na po­bu­dli­wość, pro­ble­my z rów­no­wa­ga i ko­or­dy­na­cją, nadmier­na chęć wi­ro­wa­nia, obra­ca­nia się, huś­ta­nia lub lęk przed ode­rwa­niem nóg od podło­ża, zła to­le­ran­cja wra­żeń do­ty­ko­wych lub nadmier­ne do­ma­ga­nie się sil­nych do­znań. Nasza te­ra­peu­tka Integracji Sensorycznej w Cen­trum „Od Gło­wy do Mo­wy” Bogna Mikołajczak ukończyła mię­dzy­na­ro­do­wy III stopniowy kurs z za­kre­su In­te­gra­cji Sen­so­rycz­nej wg Ay­­­res Se­­n­so­­­ry In­te­­­gra­­­tion ASI®.