image
hl1

Weronika Żytkowiak-Braciak

Psycholog

Jest psychologiem i od 12 lat pracuje w zawodzie. Ukończyła psychologię kliniczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Środowiskowym Domu Samopomocy, Miejski Ośrodku Pomocy Rodzinie, w przedszkolu integracyjnym i w ramach własnej praktyki. Pracowała z dziećmi i dorosłymi, zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Przez lata swojej drogi zawodowej głównie zajmowała się pracą z dziećmi i rodzicami w kontekście szeroko rozumianych kwestii wychowawczych.

W Centrum Terapeutycznym „Od Głowy Do Mowy” prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami rozwojowymi: spektrum autyzmu, Zespół Aspergera, mutyzm, nadpobudliwość, itd. Specjalizuje się również w pracy terapeutycznej z dziećmi lękowymi, nieśmiałymi, z zaburzoną więzią (z rodzin adopcyjnych, zastępczych) oraz z dziećmi z osłabioną kontrolą emocjonalną, skłonnych do wybuchów złości, przejawiających zaburzenia zachowania.

Za­pi­sy i szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje u pro­wa­dzą­cej za­ję­cia psy­cho­lo­g- We­ro­ni­ki Żyt­ko­wia­k-Bra­ciak tel. 505 006 536