image
hl1

Psycholog, pedagog specjalny, terapeuta SI, terapeuta TSR Poznań

Irena Duszyńska

Pracuje z dziećmi z niepełnosprawnościami, zaburzeniami rozwoju, oraz z dziećmi z trudnościami z zachowaniem, z zaburzeniami psychicznymi oraz emocjonalnymi. Współpracuje z rodzicami, angażując ich w proces terapeutyczny, wspierając w momentach, kiedy pomoc jest im potrzebna.

W pracy terapeutycznej przewodzi jej nurt Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.

Współpracuje z różnymi placówkami w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów dla rodziców i specjalistów, głównie w obszarze pomocowym.

Prowadzi terapię grupową dzieci i młodzieży, realizując autorski program, którego inspiracją są : Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach oraz terapia CBT.

 

Wy­kształ­ce­nie:

Studia magisterskie, kierunek : psychologia, specjalność : psychologia kliniczna, SWPS w Poznaniu

Studia magisterskie, kierunek : wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia licencjackie, kie­­ru­­nek : pe­­da­­go­­gi­­ka spe­­cja­l­na – edu­­ka­­cja i re­­ha­­bi­­li­­ta­­cja osób z nie­­pe­ł­no­­spra­w­no­­­ścią in­­te­­le­k­tu­­a­l­ną – Uni­­we­r­sy­­tet im. Ada­­ma Mi­c­kie­­wi­­cza w Po­­zna­­niu

 

 

Ukoń­czo­ne kur­sy i szko­le­nia:

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, ST.2

Terapia Integracji Sensorycznej

Metoda Kid’s Skills – dam radę!

Stymulacja bazalna , ST.2

Alternatywne sposoby komunikowania się dzieci niepełnosprawnych ST.4

Integracja odruchów pierwotnych wg Sally Goddard Blythe

Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju Profil Psychoedukacyjny PEP-R